Mistra EVIEM

Mistras råd för evidensbaserad miljövård

Genom systematiska utvärderingar av det vetenskapliga underlaget inom olika områden ska rådet förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Myndigheter eller beslutsfattare och andra intressenter kan föreslå ämnen för utvärderingarna.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2017
  • Mistra investerar: 66 Mkr
  • Programvärd: Stockholm Environment Institute
Händelser under året
  • Systematiska utvärderingar och kartläggningar under året har bland annat rört växtföljdens inverkan på jordbruksmark, biologisk mångfald vid vägskötsel och utfasning av perfluorerade ämnen.

  • Mistra EviEM utvärderades med goda resultat av en internationell expertpanel under våren.

  • Förberedelser inför att verksamheten när Mistras engagemang upphör överförs till forskningsrådet Formas 2018 och får statlig finansiering med 15 Mkr per år.

stäng